Make your own free website on Tripod.com

Lwowskie
spotkania


W dniach 22 - 25 października br. prezesi największych polskich organizacji z Austrii, Białorusi, Bułgarii, Czech, Finlandii, Francji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Węgier i Ukrainy zgromadzili się we Lwowie na robocze spotkanie w ramach Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych, w czasie którego przedyskutowano założenia projektu Statutu tej organizacji, drogi rozwiązywania trudności polskich mniejszości narodowych w krajach ich zamieszkania, sposoby współpracy i współdziałania z podmiotami rządowymi, omówiono sposoby nawiązaniaścisłej partnerskiej współpracy między organizacjami krajów zamieszkania.

Obradom przewodniczyli przewodniczący Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych Zygmunt Szkopak oraz sekretarze Helena Miziniak, Tedeusz Piłat i Emilia Chmielowa.

Gospodarzem spotkania była Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie.

Obecni na lwowskim spotkaniu odbyli wycieczkę po pięknym Lwowie, uczestniczyli w uroczystej Mszyśw. w Katedrze Lwowskiej, obejrzeli przedstawienie w Operze Lwowskiej.


Powyższe spotkanie, będące jednym z etapów przygotowania polskich i polonijnych organizacji do działania w warunkach przyszłej jednoczącej się Europy, należy uznać za nadzwyczaj udane ze względu na szeroki zakres dyskusji problemowej oraz jednoznaczne dostrzeganie potrzeby zmian ze strony Polski stosunku do wielomilionowych rzesz Rodaków rozsianych szeroko poświecie, których chęć działania na rzecz Macierzy i kultury polskiej jak dotychczas nie została wystarczająco wykorzystana i doceniona.

Związek Polaków na Litwie reprezentował przewodniczący Ryszard Maciejkianiec.

Inf. wł.
Nr. 44 28 października - 3 listopada