Make your own free website on Tripod.com
Uchwała nr 1/V/99
Zgromadzenia Poselskiego
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i Sejmu Republiki Litewskiej
z dnia 27. 11. 99
o stanie i tendencjach rozwoju
systemów oświatowych Polski i Litwy

Zgromadzenie Poselskie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej, po dokonaniu przeglądu stanu oświaty w Polsce i na Litwie oraz uwzględnieniu tradycji polskiej oświaty na Litwie i litewskiej oświaty w Polsce:

1) podkreśla szczególną rolę oświaty w rozwijaniu i umacnianiu dobrych stosunków między państwami oraz narodami polskim i litewskim oraz dążenie obu państw do integracji swych systemów oświaty z przestrzenią oświatową Unii Europejskiej;

2) podkreśla rolę współpracy między szkołami obu państw w wymianie nauczycieli i uczniów, która pomaga w lepszym poznaniu kultury, historii, w nauce języka oraz zachęca do wzajemnego poznania się młodzież;

3) uważa za konieczne przyjęcie strategii rozwoju oświaty polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce zgodnie z postanowieniami Traktatu między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, odpowiadającej wymogom międzynarodowym i stwarzającej warunki do zachowania języka i tożsamości kulturowej obu narodów;

4) proponuje systematyczne konsultowanie się ze wspólnotami mniejszości narodowych przy rozstrzyganiu kwestii dotyczących oświaty polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce;

5) zwraca uwagę, że niezbędne jest przyspieszenie wydawania wszystkich podręczników dla szkół mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce w języku ojczystym;

6) proponuje przyspieszyć przygotowanie i podpisanie międzypaństwowej Umowy o wzajemnym uznawaniu świadectw dojrzałości, dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz stopni i tytułów naukowych;

7) zwraca uwagę na potrzebę stworzenia systemu gwarantującego przygotowanie specjalistów dla polskich szkół na Litwie i litewskich szkół w Polsce, zachęcając do współpracy w tej dziedzinie uczelnie wyższe obu krajów;

8) proponuje przeprowadzenie badań dotyczących stanu i zmian oświaty litewskiej w Polsce oraz polskiej oświaty na Litwie;

9) zwraca uwagę na konieczność stosowania jednakowych zasad i poziomu finansowania polskojęzycznych i litewskojęzycznych szkół publicznych w każdym z państw, niezależnie od podporządkowania tych szkół:

10) apeluje do rządu Republiki Litewskiej, aby do egzaminów maturalnych w szkołach z polskim językiem wykładowym na Litwie włączony został obowiązkowy egzamin z języka polskiego.

Współprzewodniczący Zgromadzenia Poselskiego
Sejmu R P i Sejmu R L
- Jan Król
- Arvydas Vidžiűnas

NG 50 (435)