Make your own free website on Tripod.com
Ryszard Maciejkianiec

Spotkanie Litewsko - Polskiej Komisji Międzyrządowej

W dniach 13 - 14 grudnia br. obradowała w Wilnie Litewsko - Polska Komisja Międzyrządowa pod przewodnictwem R. Motuzasa i W. Tycińskiego. 13 grudnia spotkała się ona z przedstawicielami społeczeństwa polskiego na Litwie, którzy po raz kolejny przedstawili problemy związane z oświatą, zwrotem ziemi, pisownią nazwisk, nostryfikacją dyplomów, proponując odbycie szerszego spotkania roboczego z ustaleniem wzajemnych zobowiązań, harmonogramu prac i opracowaniem mechanizmu rozwiązywania nurtujących mniejszościowe społeczeństwa problemów.

O głębokim impasie w działalności tej instytucji w części dotyczącej zabezpieczenia realizacji traktatowych zobowiązań wobec mniejszości narodowych dobitnie świadczy fakt, że za minione trzy lata stronom nie udało się zbliżyć do rozwiązania żadnego problemu. Na odwrót, w tym okresie decyzją władz RL Polacy doznali kolejnych utrudnień w oświacie, w korzystaniu z prawa do posiadania własnych środków masowego przekazu itp.

Niemiłym akcentem było przy takiej randze dyskusji niespotykane od kilku lat wśród przedstawicieli polskiego społeczeństwa nie na miejscu i nie na czasie wystąpienie dyrektor Teresy Michajłowicz, która, idąc w sukurs naruszeniom naszych praw, próbowała odwrócić uwagę członków komisji od faktu rzeczywistej dyskryminacji polskiej prasy na Litwie.

NG 51 (436)