Make your own free website on Tripod.com
Weronika Wojciuk

Ostatnie tegoroczne posiedzenie
Rady Samorządu rejonu wileńskiego

Ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Samorządu rejonu wileńskiego odbyło się 15 grudnia br. w dużej sali samorządu. Na porządku dziennym było 20 kwestii, z których 2 odroczono oraz 2 rozpatrzono dodatkowo. Kierowniczka Wydziału Finansów J. Dubietienë stwierdziła, że suma wydatków jak zwykle przekracza sumę dochodów, dlatego sytuacja finansowa jest bardzo trudna. Prócz tego rząd stale przydziela rejonowi wileńskiemu mniej środków pieniężnych niż innym, w roku bieżącym zaś nie dodał 4,6 mln litów. W związku z trudną sytuacją finansową powzięta była decyzja o zwolnieniu od podatku od ziemi spółek rolnych "Anovilis'", "Mostiđkës", "Buivydţiai'', "Nemëţis", "Kyviđkës", "Naujoji Rudamina".

Kierownik Wydziału Ekonomiki i Rozwoju Rejonu H. Rinkevičius mówił o tym,że w rejonie bezrobocie osiągnęło bardzo wysoki procent - 16.

- Uwzględniając zaistniałą trudną sytuację na rynku pracy wspólnie z Wileńską Giełdą Pracy oraz starostami gmin naradzaliśmy się, co można zrobić w kierunku stworzenia nowych miejsc pracy - mówił prelegent. - Dlatego Rada Samorządu rejonu wileńskiego w celu uaktywnienia w rejonie rozwoju drobnej iśredniej przedsiębiorczości, zmniejszenia bezrobocia postanowiła zatwierdzić na rok 2000 wspierane kierunki rozwoju przedsiębiorczości, takie jak działalność przedsiębiorstw udzielających usług rolnictwu i hodowli, prócz weterynarii, wytwarzanie artykułów spożywczych i napojów, szycie odzieży, garbarstwo, naprawa sprzętu domowego, działalność biur podróży i in.

Kierownik Wydziału Kultury i Sztuki E. Szot zwrócił się do posiedzenia rady z prośbą o zatwierdzenie decyzji o utworzeniu w lokalu domu kultury w Ciechanowiszkach Izby Palm, którą postanowiono nazwać tak jak i istniejący tam zespół "Cicha Nowinka".

- Wszak powszechnie znane są piękne palmy z suszonych kwiatów wyrabiane na Wileńszczyźnie - mówił kierownik. - Dlatego postanowiliśmy otworzyć taką Izbę.

W dwóch przedszkolach (w Miednikach i Anowilu) postanowiono otworzyć grupy polskie. W Anowilu (gmina podbrzeska) i w Miednikach wpłynęło po 11 podań od rodziców z prośbą o otwarcie grupy. W Anowilu grupa polska ma być otwarta od połowy stycznia 2000 roku, a w Miednikach - od początku lutego.

Szkołaśrednia w Kowalczukach odtąd będzie nosiła imię wybitnego kompozytora polskiego Stanisława Moniuszki. W Szumsku zaś na prośbę mieszkańców jedna z ulic zostanie przemianowana w ul. Mariana Wolskiego, który był pierwszym dyrektorem miejscowej szkoły.

Mer rejonu L. Januđauskienë zaproponowała, by zaaprobować umowę o współpracy między samorządem rejonu wileńskiego a gminą Pasym w województwie warmińsko - mazurskim RP. Jest całkiem możliwe, iż, po zawarciu tej umowy, zostanie udzielona pomoc naszym rolnikom, szkołom itd.

Lekarz naczelny przychodni rejonowej V.Ţvirblienë zaproponowała od stycznia 2000 r. zreorganizować gabinety lekarzy praktyki ogólnej, chorób dziecięcych i terapeutyczny w Wydział Medycyny Rodzinnej Instytucji Użyteczności Publicznej Przychodni Centralnej rejonu wileńskiego. Zdaniem V.Ţvirblienë polepszy to jakość podstawowej opieki zdrowotnej.

Na zakończenie posiedzenia radni rejonu zwrócili się z odezwą do prezydenta, premiera, przewodniczącego Sejmu, a także ministra rolnictwa, w której wyrażają zaniepokojenie obecną sytuacją w rolnictwie.

W odezwie tej się zaznacza,że stan rolnictwa kraju jest katastrofalny na skutek całkowicie rozstrojonych rozliczeń za sprzedaną produkcję rolną, wciąż rosnących cen paliwa, niespełniania przez Rząd zaciągniętych wobec rolników zobowiązań (niewypłacanie subsydiów za sprzedaną produkcję oraz kompensat za wzrost cen na paliwo i nawozy mineralne). Na wsi nieustannie się zwiększa liczba bezrobotnych. Wyjątkowo w sytuacji bez wyjścia znaleźli się rolnicy Litwy Południowo - Wschodniej, którzy zrządzeniem losu gospodarzą na glebach o niskiej wydajności.

W odezwie mówi się również o tym,że w celu polepszenia sytuacji rolników należałoby odwołać uchwałę rządu o wypłacaniu subsydiów za rok 1999 za produkcję rolną do 1 lipca 2000 r. oraz spłacaniu zadłużeń rolnikom do 1 lutego 2000 r.; o niezbędności pozostawienia mieszkańcom wsi przysługujących ulg za energię elektryczną i in.

Fot. Bronisława Kondratowicz

NG 52 (437)