Make your own free website on Tripod.com
Program Akcji Wyborczej Polaków na Litwie rejonu święciańskiego

Radni z ramienia AWPL współrządzą w rejonie, program wyborczy jest także programem kontynuacji rozpoczętych dawniej i nadal prowadzonych prac i projektów. Właśnie na ich podstawie został opracowany program wyborczy AWPL w wyborach do Samorządu rejonu święciańskiego. Będzie on też dalej konkretyzowany i realizowany w odniesieniu do poszczególnych gmin, wsi i miast.

Poprzez wprowadzenie swoich radnych do Samorządu rejonu święciańskiego AWPL będzie realizowała następujący program:

* podstawowym celem polityki gospodarczej przedstawicieli AWPL w samorządzie będzie ożywienie gospodarcze i społeczne rejonu;

* maksymalnie wykorzystać potencjał rozwoju przedsiębiorczości w rejonie; przyciągnąć ewentualnych inwestorów krajowych i zagranicznych;

* stale organizować różnorodne programy rozwoju gałęzi gospodarki rejonu, inicjować projekty inwestycyjne, uwzględniając założenia programów państwowego rozwoju, rekomendacje Unii Europejskiej;

* utworzyć i wspierać system pomocy finansowej przedsiębiorczości;

* popierać utworzenie nowych miejsc pracy;

* otworzyć filię doradztwa przedsiębiorczości w Podbrodziu;

* zadbać, aby osoby o najniższym uposażeniu miały możliwość nabywania leków po cenach obniżonych;

* dążyć do utrzymania przychodni - szpitala w Podbrodziu;

* zadbać o tożsamość narodową i zachować działające szkoły polskie i rosyjskie w rejonie;

* popierać utworzenie gimnazjum polskiego w szkole nr 1 w Podbrodziu;

* dążyć, aby Dom Dziecka w Podbrodziu otrzymał statut Polskiego Domu Dziecka;

* założyć fundusz dla zakupu podręczników szkołom polskim w rejonie;

* dbać o zabezpieczenie techniczne i materialne szkół polskich w rejonie;

* ubiegać się o wyremontowanie szkół i przedszkoli polskich w rejonie;

* kontynuować pracę szkółki niedzielnej języka polskiego w Święcianach, jak również zadbać o jej wyposażenie i zabezpieczenie materialne;

* zainicjować ideę budowy nowego kościoła w Podbrodziu i dążyć do jej realizacji;

* wyremontować kaplicę generała Konarzewskiego w Punżanach i ubiegać się o to, żeby była czynna;

* zacząć remont kościoła w Powiewiórce;

* kontynuować asfaltowanie i naprawę dróg, wyasfaltować odcinek drogi przy osiedlu Drużyle;

* sporządzić kosztorys remontu ulic przy ulicy Švenčioniř w Podbrodziu i rozpocząć ich prace remontowe;

* kontynuować gazyfikację domów w Podbrodziu i instalować indywidualne ogrzewanie gazowe;

* zadbać o nabycie autobusu dla gminy maguńskiej;

* zorganizować szkolenie ludności w dziedzinie ogrodnictwa i sadownictwa;

* zachować mieszkańcom wsi ulgi za energię elektryczną;

* kontynuować tradycyjne przeprowadzanie festynów i obyczajowych świąt kultury polskiej w rejonie;

* za granicą szukać sponsorów wsparcia materialnego oświaty, kultury oraz mieszkańców;

* kontynuować wyjazdy dzieci na kolonie do Polskie i innych państw;

* nadal dokładać starań, aby młodzież kształciła się na uczelniach w Polsce i Litwie;

* zawrzeć trójstronne porozumienie o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i gospodarki między rejonem święciańskim (Litwa), powiatem wejcherowskim (Polska), a miastem w Niemczech, co pomoże uzyskać fundusze z Unii Europejskiej;

* kontynuować współpracę z miastem Rumia.

W ciągu minionej kadencji (1997 - 2000) radni z ramienia OddziałuŚwięciańskiego AWPL wykonali następujące założenia programowe:

* wszystkim wiejskim właścicielom ziemi był zniżony podatek na ziemię w r. 1998 o 50 proc., w r. 1999 o 100 proc.;

* przy gminach utworzono służby agroserwisu;

* rozpracowano program rozwoju turystyki w rejonie. Chętnych uprawiania agroturystyki zwolniono od podatku;

* przeprowadzono rekonstrukcję wielu kotłowni;

* zmieniono instalacje trasy cieplnej w osiedlu Gamyklos;

* wyasfaltowano drogę Maguny - Preny, zrekonstruowano szosę Powiewiórka - Baluli, doprowadzono asfaltową drogę do Strunojć, naprawiono wiele nawierzchni dróg asfaltowych i żwirowych;

* wybudowano drogę do miejsca upamiętniającego urodzenie marszałka Józefa Piłsudskiego;

* dla przychodni i szpitala zakupiono 2 karetki pogotowia. Przewidziano środki na budowę garaży;

* wykonano remont kapitalny gmachu byłego szpitala w Podbrodziu, w którym powstała szkoła sztuki;

* zrobiono dojazd i uporządkowano cmentarz w Święcianach, gdzie jest pochowany fundator kościoła, generał Czechowicz;

* w ciągu 3 lat dożywiano 270 dzieci z klas polskich i rosyjskich Podbrodzkiej Szkoły Średniej nr 1 za środki otrzymywane od Polskiej Akcji Humanitarnej;

* wysłano 18 osób na studia do Polski z zapewnieniem im całkowitego utrzymania;

* w ciągu trzech lat ponad 400 dzieci ze szkół polskich rejonu spędziło wakacje w Polsce;

* zorganizowano i sfinansowano 100 - osobową pielgrzymkę osób starszych polskiego pochodzenia do Starego Sącza na spotkanie z Papieżem oraz zwiedzenie Krakowa i Częstochowy;

* podpisano umowę o współpracy między rejonem święciańskim a m. Rumią (Polska) w dziedzinie kultury, turystyki, oświaty, gospodarki;

* zorganizowano wiele kursów dokształcających w Polsce;

* nawiązano przyjazne stosunki między mieszkańcami rejonu święciańskiego a mieszkańcami Warszawy, Gdańska, Rumi, Węgrowa, Otwocka, Wejherowa, Nowego Sącza;

* gościliśmy wielu wybitnych zespołów i artystów z Polski;

* stały się tradycją festyny kultury zespołów i artystów z Polski;

* stały się tradycją festyny kultury polskiej ?Nad brzegiem Żejmiany?, ?Dożynki?, bale zapustowe;

* w 1999 r. zapoczątkowaliśmy tradycję festiwali zespołów dziecięcych na Litwie;

* otwarto Centrum Doradztwa Przedsiębiorczości w rejonie;

* otrzymano różnorodną pomoc (komputery, faks, kserokopiarki, wieże muzyczne, telewizory, obuwie, odzież, paczkiżywnościowe, zapomogi pieniężne) dla szkół, organizacji i rodzin.

NG 10 (446)