Make your own free website on Tripod.com
Materiały Konferencji
Związku Polaków na Litwie

Deklaracja Konferencji Związku Polaków na Litwie z dnia 25 marca 2000 r.

O przyszłości Związku Polaków na Litwie

My, uczestnicy konferencji, reprezentujący miasta Wilno, Kowno, Visaginas, rejony wileński, solecznicki, święciański i trocki potwierdzamy wolę kontynuowania działalności Związku zgodnie z decyzją V zjazdu jako organizacji niezależnej o charakterze społecznym, realizującej cele zawarte w Statucie.

Kierujemy też apel do ludności polskiej o przystępowanie do Związku Polaków na Litwie, aby wspólnie przyczynić się do rozwoju gospodarczego, kulturalnego i oświaty w miejscach zamieszkania oraz zabezpieczenia należnych praw obywatelskich i narodowych.

Prezydium Konferencji:
Ryszard Maciejkianiec, Anna Jurkiewicz i Alicja Łatyszewicz


Uchwała Konferencji Związku Polaków na Litwie z dnia 25 marca 2000 roku

O przeprowadzeniu ewidencji członków i kół Związku

Mając na uwadze , że mimo wymogów Ustawy o organizacjach społecznych i ustaleń Zarządu Głównego, w oddziałach dotychczas nie dokonano należytej ewidencji członków i kół Związku, a widząc potrzebę poznania rzeczywistego stanu organizacji

Konferencja Związku Polaków na Litwie uchwala:

przeprowadzić ewidencję członków i kół Związku Polaków na Litwie zgodnie z wymogami stosownej Ustawy i Statutem;

do przeprowadzenia ewidencji powołać komisję w składzie: Ryszard Maciejkianiec, Anna Jurkiewicz, Jan Zacharzewski, Teodora Linkiewicz, Teresa Artamonowa, Lucyna Jundo, Janina Sławińska, Zofia Bartosewicz, Czesław Mickiewicz, Jadwiga Baronien?, Roma Romansewicz.

Powyższą komisję zobowiązać: a) opracować szczegółowy tryb przeprowadzenia ewidencji; b) w okresie do zjazdu Związku poprzez udział w zebraniach kół, spotkania z prezesami kół ustalić rzeczywisty stan organizacji; c) po uporządkowaniu ewidencji, wydać dla kół odpowiednie zaświadczenia o liczbie ich członków w momencie przeprowadzania ewidencji.

Prezydium Konferencji:

Ryszard Maciejkianiec, Anna Jurkiewicz i Alicja Łatyszewicz


Uchwała Konferencji Związku Polaków na Litwie z dnia 25 marca 2000 r.

O stosunku Związku do partii i organizacji politycznych

W związku z próbą, wbrew Statutowi i Ustawie o organizacjach społecznych, upolitycznienia działalności Związku Polaków na Litwie poprzez wymuszanie na kołach Związku wysuwania kandydatów na radnych oraz udział członków Zarządu Głównego w głosowaniu nad zatwierdzaniem list i programów wyborczych organizacji politycznej AWPL z jednej strony, jak też próbą ograniczania konstytucyjnego prawa członków Związku do udziału w życiu politycznym państwa poprzez występowanie w wyborach z list różnych partii i organizacji politycznych.

Konferencja uchwala:

1. Organy Związku Polaków na Litwie nie biorą udziału w akcjach politycznych, których nie przewiduje stosowna Ustawa i Statut.

2. Prawo przynależności członków Związku do poszczególnych partii i organizacji politycznych oraz współpracy z nimi jest sprawą ich osobistego wyboru.

3.W wypadku, kiedy członek lub grupa członków Związku pragnie uzyskać poparcie w trakcie kampanii wyborczej - takiego poparcia może udzielić jedynie Konferencja Związku.

4.W wypadku wyboru członków ZG ZPL, Komisji Rewizyjnej, Komisji Statutowej, prezesów oddziałów i kół na analogiczne stanowiska w partii lub organizacji politycznej, albo podjęcia pracy jako urzędnik grupy A - mogą oni zachować stanowiska w kierowniczych organach Związku jedynie na ich prośbę za zgodą Zarządu Głównego, a w następnej kadencji - za zgodą Konferencji Związku.

5.W celu zapobieżenia powtórzeniu się zagrożeń naruszenia Statutu - paragraf 4 - powyższa uchwała Konferencji wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.

Prezydium Konferencji:

Ryszard Maciejkianiec, Anna Jurkiewicz i Alicja Łatyszewicz


Uchwała Konferencji Związku Polaków na Litwie z dnia 25 marca 2000 roku

O uzupełnieniu składu organów kierowniczych Związku

W celu zapewnienia działalności statutowej Związku uczestnicy Konferencji postanawiają:

1. Oddelegować uczestników Konferencji w skład Zarządu Głównego jako pełniących obowiązki członków Zarządu Głównego - Krystyna Gotowska, Józefa Łaniewska, Ryszard Jundo, Piotr Swatkowski, Regina Lachowicz, Teresa Mikonskaja, Henryka Żukowska. Józef Sasimowicz, Grażyna Zaborowska, Marian Kuzborski, Czesław Mickiewicz, Liudmiła Łatyszewicz, Teresa Oleszkiewicz, Jan Stacewicz, Janina Sławińska, Romualda Romansewicz, Irena Pryszczepienkien?, Toma Šiaudinien?, Wiera Paszkowska, Zofia Bartosewicz, Alina Kaciłowicz, Leonard Pawlun, Jarosław Królikowski, Jadwiga Baronien?, Jadwiga Wejkszner

2. Oddelegować uczestników Konferencji w skład Komisji Statutowej jako pełniących obowiązki członków Komisji Statutowej - Wincenta Dziugielewicz, Roberta Mickiewicza, Helena Gasperska, Alicja Wilbikien?.

Prezydium Konferencji:

Ryszard Maciejkianiec, Anna Jurkiewicz i Alicja Łatyszewicz

NG 14 (450)