Make your own free website on Tripod.com
Beata Garnyte

Klub Absolwenta

Nasi czytelnicy pamiętają zapewne, o odbytym 11 lutego w klubie "Alina" spotkaniu absolwentów wyższych uczelni polskich.

Na spotkaniu tym poruszono wówczas wiele ważnych tematów i problemów, takich jak trudności związane z nostryfikacją dyplomów, czy też potrzebę utworzenia klubu, który by zrzeszał tych, którzy po latach nauki, spędzonych w Polsce, zdecydowali się na powrót na Litwę. Wśród głównych celów klubu wymieniono wówczas m. in. organizowanie pomocy absolwentom uczelni wyższych w nawiązaniu kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, prowadzenie kursów szkoleniowych i organizowanie imprez kulturalnych. Chcąc, by klub posiadał osobowość prawną, podczas spotkania w klubie "Alina" wyłoniona została grupa inicjatywna, której i polecono opracować projekt statutu Klubu Absolwenta. W skład tej grupy weszli Waldemar Chorościn, Paweł Grycewicz, Irena Kołosowska, Jan Mazolewski, Bożena Szturmowicz, Lilia Wierszycka.

Owoc pracy grupy inicjatywnej - projekt statutu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni - zaprezentowany został 31 marca br. w auli Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie. Na walne zgromadzenie przybył m. in. Konsul Generalny RP w Wilnie prof. M. Jackiewicz. Stowarzyszenie doktorantów na spotkaniu tym reprezentował J. Wołkonowski.

Czy to zbyt wczesna pora spotkania (godz. 17. 00), czy też jakieś inne przyczyny spowodowały, że piątkowe spotkanie nie przyciągnęło zbyt dużej uwagi absolwentów uczelni wyższych. I chociaż wysłano ponad 60 zaproszeń, na walne zgromadzenie przybyło zaledwie około 30 osób, gdy tymczasem podczas spotkania w klubie ?Alina? liczba ta sięgała około 80 osób.

Przybyłym na walne zgromadzenie zaprezentowany został projekt statutu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni. Jak głosi projekt, członkiem tego Klubu może zostać każdy absolwent uczelni wyższej pochodzenia polskiego - obywatel Litwy lub obcokrajowiec na stałe mieszkający na Litwie. Projekt przewiduje też, że władze naczelne klubu będą się składały z walnego zgromadzenia, zarządu klubu i komisji rewizyjnej. Walne zgromadzenie będzie zwoływane nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Wiele dyskusji wywołał punkt, mówiący o liczebności, jaka powinna obowiązywać walne zgromadzenie klubu, by podejmowane decyzje były prawomocne. Większością głosów ustalono, że wszelkie decyzje będą podejmowane co najmniej 2/3 głosów członków klubu przybyłych na walne zgromadzenie.

Omówiono też sprawy finansowe klubu. Ustalono, że klub będzie się utrzymywał przede wszystkim ze składek członkowskich (w wysokości 5 Lt na kwartał), a także wszelkiego rodzaju darowizn.

Ponadto grupa inicjatywna przedstawiła zgromadzonym plan działalności klubu, który przewiduje m. in. organizowanie dwudniowej imprezy integracyjnej i tygodniowych kursów językowych pod namiotami, imprezę noworoczną, która się odbędzie 29 grudnia. Działalność klubu, jak powiedzieli członkowie grupy inicjatywnej, ma na razie charakter bardziej rozrywkowy. Jak się jednak organizatorzy spodziewają, wraz z uzyskaniem przez klub osobowości prawnej nawiązane zostaną kontakty z uczelniami i organizacjami naukowymi na Litwie i za granicą.

Podczas piątkowego spotkania absolwentów wybrany został zarząd klubu i komisja rewizyjna. W skład zarządu weszli Waldemar Chorościn (prezes), Bożena i Justyna Szturmowicz, Eryka Gawerska. Zarząd ten miał reprezentować walne zgromadzenie na spotkaniu absolwentów Universitas Studiorum Polonae Vilnensis, które się odbyło 3 kwietnia br. w sali lustrzanej pałacyku na Makowej. Tam też wystąpili z propozycją przyłączenia się absolwentów Uniwersytetu Polskiego do Klubu Absolwentów Uczelni Wyższych. Reprezentanci klubu otwarci byli na wszelkie propozycje, dotyczące dowolnych zmian i rozszerzeń odnośnie składu zarządu.

Niestety, na spotkanie to przybyło jeszcze mniej osób, niż w piątek - około 15. Gospodarze wieczoru - prof. R. Brazis i dr J. Wołkonowski w rozmowie z przybyłymi absolwentami jeszcze raz poruszyli takie tematy, jak trudności w znalezieniu pracy czy też możliwości dalszego dokształcania się. Ponadto zaś do wybranego w piątek zarządu Klubu Absolwenta dołączono jeszcze 2 osoby - Jana Mazolewskiego i Romana Juchniewicza.

Na zdjęciu: grupa inicjatywna

Fot. Waldemar Dowejko

NG 15 (451)