Make your own free website on Tripod.com
Zacieśnianie współpracy polskich pism

Dnia 6 kwietnia br. w Norwegii w pobliżu Oslo spotkali się redaktorzy naczelni czterech polskich pism: wileńskiej "Naszej Gazety" - Ryszard Maciejkianiec, wydawanej w Norwegii "Kroniki'' - Zbigniew Tyszko, estońskiej ''Naszej Polonii" - Maryna Bieniasz i sztokholmskiego "Słowa Kongresu" - Michał Bieniasz.

Omówiono bieżącą sytuację, przedyskutowano najważniejsze problemy, zastanawiano się nad wspólnymi możliwościami ich rozwiązania.

Powzięto decyzję o zacieśnieniu bezpośrednich kontaktów między redakcjami, wzajemnej szybkiej wymianie informacji i ścisłej współpracy, zwłaszcza w tematach dotyczących spraw Polaków na Wschodzie, przy wykorzystaniu najnowszej techniki.

Redaktorzy z Zachodu zobowiązali się kłaść w swych gazetach, a tym samym w krajach, w których wydają swe pisma, większy nacisk na rzetelne, obszerne i aktualne informowanie czytelników oraz uczulanie ich na problemy rodaków na Wschodzie. Mają oni także ułatwić kontakty z instytucjami międzynarodowymi.

NG 16 (452