Make your own free website on Tripod.com
Apel

o zwołanie kolejnego zjazdu Związku Polaków na Litwie

My, niżej podpisani członkowie Zarządu Głównego, prezesi kół Związku Polaków na Litwie oraz oddelegowani decyzją Konferencji pełniący obowiązki członków Zarządu Głównego, powodowani troską o zachowanie niezależnego i społecznego charakteru naszej organizacji, wyrażając zaniepokojenie wobecłamania Statutu i prawa oraz prób przejęcia organizacji przez działaczy AWPL i przekształcenia Związku w organizację podporządkowaną politycznie, apelujemy o niezwłoczne zwołanie kolejnego zjazdu Związku Polaków na Litwie.

Zwracamy się do członków i kół Związku o wydelegowanie swoich przedstawicieli na zjazd, o wnioski wynikające z doświadczeń ponad dziesięcioletniej działalności oraz o propozycje, które pozwoliłyby kontynuować i doskonalić działalność organizacji. (Następują podpisy)

* * *

W związku z powyższym apelem w kołach ZPL odbywa się ewidencja członków i wysuwanie delegatów na kolejny VIII zjazd Związku.

* * *

2 maja w siedzibie Zarządu Głównego odbyła się konferencja wileńskiego rejonowego oddziału Związku, która wybrała kierownictwo oddziału, rozpatrzyła kwestie, które zostaną przedstawione pod obrady zjazdu.

4 maja analogiczna konferencja odbyła się w wileńskim miejskim oddziale Związku.

* * *

Na naradzie prezesów oddziałów, członków ZG ZPL postanowiono kolejny zjazd Związku przeprowadzić 14 maja br. Szczegółowa informacja - w kołach.

NG 20 (456)