Make your own free website on Tripod.com
Iwona Krajewska

Czas wysokiej jakości

W dniach 28 - 29 kwietnia w Domu Polskim w Ejszyszkach odbyły się 18 - godzinne warsztaty metodyczne dla nauczycieli pod tytułem "Kształtowanie umiejętności przywódczych". Organizatorem zajęć było Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe z Gdyni.

Obecnie w okresie reformy szkolnictwa w naszym kraju, poznawanie nowych metod kształcenia jest wręcz niezbędne i pożądane. Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe ma właśnie na celu wspieranie przemian w edukacji poprzez różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie metodyki pracy wychowawczej, warsztatu metodycznego. Centrum im. Pedro Arrupe jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, prowadzi działalność naukową, szkoleniową, społeczną i kulturalną wśród nauczycieli, wychowawców i liderów placówek edukacyjno - wychowawczych. Inspiruje je ignacjański model pedagogiki, tradycja szkolnictwa jezuickiego oraz misja Kościoła katolickiego. Prowadzi spotkania formacyjne dla wychowawców domów dziecka, ośrodków resocjalizacyjnych i świetlic środowiskowych. We współpracy z International Jesuit Education Leadership Project wraz z trenerami ze Stanów Zjednoczonych, Litwy, Słowenii oraz Hiszpanii prowadzi również szkolenia z zakresu zarządzania dla dyrektorów szkół i nauczycieli w krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Placówka nosi imię zmarłego w 1991 roku Generała Jezuitów Pedro Arrupe, który zainicjował odnowę jezuickiego szkolnictwa i przyczynił się do szerszego włączenia osób świeckich do kierowania placówkami oświatowymi na świecie. Centrum działa od 1997 roku jako placówka kształcenia ustawicznego, od listopada 1999 roku ma status placówki doskonalenia nauczycieli. Przedstawiciele placówki przyjechali na Litwę po raz pierwszy na zaproszenie "Macierzy Szkolnej", z powodzeniem prowadzą szkolenia na Litwie zarówno dla nauczycieli polskich jak i litewskich. Jak podkreślił dyrektor Centrum ojciec Wojciech Żmudziński, główną treścią szkoleń jest sama metoda , która może kształtować nie tylko umiejętności młodego człowieka , ale też jego postawę. Przygotowujemy nauczycieli otwartych na zachodzące zmiany i uczących samodzielnego myślenia młodzież, dostrzegającą potrzebę przemiany świata i rozwijającą własne talenty. Wiele uwagi w szkoleniach zwraca się zarówno na wysoką jakość metod nauczania jak i na indywidualną troskę o ucznia.

Z metodami nowego nauczania dyrektor Centrum ojciec Wojciech Żmudziński zapoznał również nauczycieli zgromadzonych w Domu Polskim w Ejszyszkach.

Dane warsztaty o tak bogatym i różnorodnym programie były bardzo potrzebne i pożyteczne, albowiem nie zawsze jest okazja odbyć szkolenia w języku polskim. Program szkoleń był wyjątkowo twórczy, angażujący emocjonalnie uczestników, rozwijający wyobraźnię, twórczą aktywność, uczący rozwiązywania problemów w pracy wychowawczej i pedagogicznej, kształtujący umiejętności podejmowania decyzji i umiejętności przywódcze . Szkolenia dotyczyły również aktywnych i twórczych metod nauczania, owocnej pracy z uczniem. W czasie kursu wykorzystano różne techniki: rysowanie, wycinanie, improwizację, pantomimę. Aktywny udział nauczycieli, zaangażowanie utwierdziły w przekonaniu o konieczności i zapotrzebowaniu na tego rodzaju warsztaty. Na pewno ten posłuży wzbogaceniu i unowocześnieniu warsztatu dydaktycznego nauczycieli. Zdaniem wielu uczestników warsztatów dwa dni szkoleń - to czas pełen inspirujących doświadczeń i przyjemnych wrażeń, czas wysokiej jakości, który będzie pomocny w doskonaleniu kwalifikacji nauczycielskiej. Po wysłuchaniu kursu, każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o ukończeniu warsztatów metodycznych.

Był to już trzeci pobyt Wojciecha Żmudzińskiego na Litwie, ale w Ejszyszkach gościł po raz pierwszy i, jak zaznaczył, był mile zaskoczony entuzjazmem oraz zaangażowaniem uczestników szkoleń do pracy. Organizatorom jest szczególnie wdzięczny za serdeczne i miłe przyjęcie.

Na zdjęciu:uczestnicy warzsztatów kształceniowych.

NG 20 (456)