Make your own free website on Tripod.com
Beata Garnyte

I konferencja stowarzyszenia kobiet
cierpiących na choroby piersi

28 kwietnia br. w Litewskim Centrum Onkologicznym odbyła się konferencja - prezentacja narodowych stowarzyszeń kobiet cierpiących na choroby piersi.

Ta pierwsza tego rodzaju konferencja miała zgoła zapoznawczy charakter. W konferencji tej udział wzięły przedstawicielki stowarzyszeń kobiet cierpiących na choroby piersi: z Litwy z klubów "Salvia" (Szawle), ''Alma" (Kowno), "Atgaja" (Poniewież), "Viktoria" (Wilno) i z Polski "Amazonki" (Biała - Podlaska) oraz przedstawiciele firm, sponsorujących działalność tych stowarzyszeń, lekarze Litewskiego Centrum Onkologicznego. L. Bartkevičiene, prezydent litewskiego stowarzyszenia, zagajając konferencję podsumowała wyniki trzyletniej jego działalności. Zapoznała przede wszystkim z już działającymi w ramach tego stowarzyszenia klubami i ich prezesami. Wspomniała też, że stowarzyszenie jest już prawnie zarejestrowane, ma też swój symbol - zegar piaskowy symbolizujący czas. Wszystko to razem wzięte pozwoliło na podjęcie pierwszych kroków w kierunku połączenia się z międzynarodowymi organizacjami kobiet cierpiących na choroby piersi. L. Bartkevičiene nie pominęła też w swym wystąpieniu głównych zadań stawianych przed stowarzyszeniem i jego członkiniami, przede wszystkim roli informacyjnej. "Im więcej się mówi o chorobach piersi, tym skuteczniejsza jest profilaktyka tej choroby" - twierdziła p. Bartkevičiene. I dalej "Musimy tym kobietom, które są tuż przed lub po operacji dać nadzieję na to, że z tym strasznym wrogiem, jakim jest rak, można walczyć". W myśl tego ostatniego p. Bartkevičiene przybyłym na konferencję zaprezentowała nowy projekt stowarzyszenia, a mianowicie broszurkę, zawierającą 10 pytań, które pacjentka musi zadać swemu lekarzowi, a które pozwolą jej w pewnym stopniu przezwyciężyć stres.

Z działalnością poszczególnych filii tego stowarzyszenia zapoznały przybyłych na konferencję D. Stakvilevičiene (klub "Salvia" z Szawel) oraz G. Urbonavičiene (klub "Alma" z Kowna).

Jak wspomniała p. Stakvilevičiene pierwsza filia tego stowarzyszenia powstała w Szawlach w grudniu 1996 roku. Program działalności tego stowarzyszenia dotyczy przede wszystkim oświaty i wzajemnej współpracy kobiet, dotkniętych chorobami piersi. "Nie tylko lekarze, lecz również my same chcemy o naszych chorobach wiedzieć jak najwięcej, chcemy być pełnowartościowymi partnerkami leczących nas lekarzy" - mówiła p. Stakvilevičiene.

O działalności kowieńskiej "Almy" opowiedziała tego dnia G. Urbonavičien?. W działalności tego stowarzyszenia udział bierze ponad 100 osób, którym przyświeca jeden cel - walka o prawo do życia. Stowarzyszenie to organizuje różnego rodzaju popołudnia, koncerty. Dzięki tej działalności członkinie klubu zostały zauważone, władze miasta zwróciły uwagę na ich problemy.

O działalności poniewieskiej "Atgaji" i wileńskiej "Viktorii" opowiedziała tego dnia J. Sarkatavičiene. Szczególnie interesująco się przedstawia działalność tego ostatniego stowarzyszenia, jego członkinie bowiem są za tzw. wzajemną psychoterapią. Bez udziału lekarzy, kierując się jedynie programem 12 kroków, niosą sobie nawzajem pomoc, nabierają nowych sił, tak niezbędnych do walki z tą straszną chorobą.

W minionej konferencji udział wzięli również przedstawiciele dwóch firm sponsorujących działalność litewskiego stowarzyszenia kobiet cierpiących na choroby piersi - F. Grablikas(Bristol-Myers Squibb), oraz R. Vaisietien? ( Janssen-Citag).

Punktem kulminacyjnym tego spotkania była prezentacja gości z Polski, białopodlaskiego klubu "Amazonki". Nie obyło się, niestety, bez niedociągnięć, gdyż zabrakło tu synchronicznego tłumaczenia wystąpień koleżanek z Litwy na język polski. "Amazonki" i osoby im towarzyszące musieli się zadowolić jedynie krótkim, lecz należy powiedzieć, że niezwykle treściwym, podsumowaniem. Jak powiedziała przedstawicielka ''Amazonek", klub ten działa od dwóch lat. Nie otrzymuje żadnych dotacji państwowych, utrzymuje się jedynie ze składek członkowskich i sponsoringu. Również członkinie tego klubu za naczelne zadanie uznają wyjście z informacją do społeczeństwa, przekonanie kobiet o niezbędności regularnych badań i profilaktyki. Jedną z form działalności tego klubu, niezwykle ważną i wartą przejęcia przez stowarzyszenia litewskie, są spotkania z kobietami, które operację piersi mają tuż przed sobą. Spotkania te odbywają się na wyłączne życzenie leczącego lekarza i pozwalają chorym poznać doświadczenia tych, które przez podobną operację przeszły nieco wcześniej.

Udział w konferencji w Wilnie zarówno dla strony polskiej, jak i litewskiej był pierwszym tego rodzaju doświadczeniem. Stowarzyszenia obu krajów kobiet cierpiących na choroby piersi otrzymały niezwykle cenną możliwość wymiany doświadczeń, wzajemnego poznania się. Jak powiedziała jedna z uczestniczek konferencji, udział w działalności tego rodzaju stowarzyszenia przedłużażycie jej członkiniom. Oby jak najdłużej.

NG 20 (456)