Make your own free website on Tripod.com
Co na to Statut?

Szanowni Państwo.

Jak jest naprawdę z członkostwem w Związku? Piszecie, że koło wydaliło Z. Balcewicza, a on nadal mówi, iż jest działaczem Związku, próbuje przejąć siedzibę i mienie Związku. Co na to Statut?

(J. S.)

Od redakcji. Problem polega na tym, że powyższa osoba opiera się nie na oryginalnym tekście Statutu, który jest zarejestrowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, a na wolnym jego tłumaczeniu i własnej interpretacji. Art. 22 Statutu jednoznacznie określa, iż osoba wydalona ze Związku decyzją koła, przestaje być członkiem organizacji od chwili przegłosowania za jej usunięcie. Cytujemy oryginalny tekst oraz jego tłumaczenie:

...?22. Naryst?s netenkama:

a) savo noru išstojus iš Sąjungos ratelio pagal pareiškimą;

b) pašalinus naru iš Sąjungos ratelio, skyriaus valdybos arba Vyriausiosios valdybos nutarimu, jeigu jis nesilaiko Statuto arba jo elgesys daro žalą Sąjungai. Pašalintas iš Sąjungos ratelio arba skyriaus valdybos nutarimu narys gali apeliuoti per Statuto komisiją ' Vyriausiąją valdybą menesio laikotarpyje, imtinai nuo priimto nutarimo dienos."

(?... 22. Członkostwo się traci:

a) po złożeniu podania na imię Związku o wystąpieniu z koła na własne życzenie;

b) w wypadku usunięcia członka ze Związku decyzją koła, zarządu oddziału lub Zarządu Głównego za nieprzestrzeganie Statutu albo wyrządzenie swym postępowaniem szkody Związkowi. Członek wydalony ze Związku decyzją koła lub zarządu oddziału może w terminie jednego miesiąca od dnia powzięcia uchwały złożyć apelację do Zarządu Głównego poprzez Komisję Statutową.)

Ponieważ Z. Balcewicz w ciągu miesiąca nie zaskarżył decyzji koła - utracił członkostwo na stałe, chyba że wstąpi do Związku ponownie.

Natomiast odnośnie tego, co kto mówi o sobie, iż jest on tym lub tamtym - jest jego sprawą.

NG 20 (456)